Egzamin na RM

Testy z części pisemnej egzaminów na uprawnienia zawodowe rzeczoznawcy majątkowego

Zachęcam do sprawdzenia wiedzy w testach z części pisemnej egzaminów na uprawnienia zawodowe rzeczoznawcy majątkowego. Dostęp do nich jest zupełnie za darmo i bez żadnych ograniczeń. Nowe testy będą dodawane niezwłocznie po udostępnieniu ich przez organizatorów egzaminu, a archiwalne – w miarę możliwości.

Poniżej zamieszczam również rozwijaną listę aktów prawnych (wraz z odnośnikami do rządowego internetowego systemu aktów prawnych), do których treści pojawiły się pytania na egzaminie pisemnym. Oczywiście, oprócz pytań z tych aktów, w testach pojawiają się również pytania z innych dziedzin, m.in. z metodyki szacowania nieruchomości, podstaw budownictwa itp.

 • Lista aktów prawnych na egzamin pisemny (kolejność alfabetyczna)
  1. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorcy prowadzącego działalność w zakresie czynności rzeczoznawstwa majątkowego
  2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
  3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym
  4. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków
  5. Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego
  6. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 lutego 2016 r. w sprawie zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystych w systemie teleinformatycznym
  7. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego
  8. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 czerwca 2005 r. w sprawie powszechnej taksacji nieruchomości
  9. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 października 2011 r. w sprawie rodzajów kartograficznych opracowań tematycznych i specjalnych
  10. Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych
  11. Ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o Agencji Mienia Wojskowego
  12. Ustawa z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego
  13. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych
  14. Ustawa z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych
  15. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego
  16. Ustawa z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie
  17. Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych
  18. Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym
  19. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
  20. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne
  21. Ustawa z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa
  22. Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne
  23. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego
  24. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
  25. Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych
  26. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny
  27. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali
  28. Ustawa z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców
  29. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska
  30. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
  31. Ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn
  32. Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach
  33. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości
  34. Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych
  35. Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym
  36. Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece
  37. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane
  38. Ustawa z dnia 8 lipca 2005 r. o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej
  39. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze
  40. Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych
  41. Standard zawodowy rzeczoznawców majątkowych nr 1: Wycena dla zabezpieczenia wierzytelności
 • Powyższy wykaz aktów prawnych, z odnośnikami do rządowego internetowego systemu aktów prawnych (ISAP), można również pobrać w postaci gotowego do wydruku pliku PDF.

  W związku ze zmianami zachodzącymi w treści aktów prawnych część pytań występujących w testach egzaminacyjnych jest już nieaktualna. Na stronie „Nieaktualne pytania” umieszczam na bieżąco informacje o pytaniach, których podstawy prawne uległy zmianie.

  Gdyby pojawiły się jakieś pytania, sugestie, albo w którymś teście zakradł się jakiś błąd lub literówka, to proszę o kontakt lub pozostawienie komentarza.

  Życzę owocnej nauki i powodzenia na egzaminie.

 • Testy egzaminacyjne z 2021 roku (5 testów)
 • Testy egzaminacyjne z 2020 roku (3 testy)
 • Testy egzaminacyjne z 2019 roku (7 testów)
 • Testy egzaminacyjne z 2018 roku (8 testów)
 • Testy egzaminacyjne z 2017 roku (8 testów)
 • Testy egzaminacyjne z 2016 roku (9 testów)
 • Testy egzaminacyjne z 2015 roku (9 testów)
 • Testy egzaminacyjne z 2014 roku (9 testów)
 • Testy egzaminacyjne z 2013 roku (1 test)
 • Testy egzaminacyjne z 2012 roku (7 testów)
 • Testy egzaminacyjne z 2011 roku (8 testów)
 • Testy egzaminacyjne z 2010 roku (9 testów)
 • Testy egzaminacyjne z 2009 roku (8 testów)
 • Testy egzaminacyjne z 2008 roku (1 test)
 • 2 komentarze

  1. Roman Tyborowski
   30 sierpnia 2021
   Reply

   Super robota. Dzięki

  Dodaj komentarz

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *