Mapy nieruchomości porównawczych

Dokładna analiza danych o transakcjach dokonanych na rynku nieruchomości i wybór właściwych nieruchomości porównawczych często jest procesem bardzo czasochłonnym, a samo określenie ich położenia, przeznaczenia i stanu zajmuje wiele cennych godzin. Mapy nieruchomości porównawczych pozwalają za pomocą kilku kliknięć:

  • określić lokalizację nieruchomości, korzystając z wielu dostępnych podkładów mapowych (m.in. Google Maps, OpenStreetMap, Bing Maps, ortofotomapa z Geoportalu i wielu innych),
  • obejrzeć interesującą nas nieruchomość, wykorzystując Google Street View,
  • przeanalizować przeznaczenie nieruchomości w zintegrowanym z mapą miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego,
  • przeanalizować uzbrojenie terenu,
  • dokonać niezbędnych pomiarów, np. powierzchni lub odległości od innych obiektów,
  • określić położenie analizowanych nieruchomości w stosunku do stref ograniczonego użytkowania (np. wokół lotnisk) oraz innych ograniczeń i zagrożeń,
  • przeanalizować dane o poszczególnych transakcjach i na ich podstawie wyszukiwać interesujące nas nieruchomości

Sporządzane przeze mnie mapy pozwalają Rzeczoznawcom Majątkowym znacznie skrócić czas potrzebny do analizy i wyboru właściwych nieruchomości porównawczych oraz niwelują ryzyko błędu przy określaniu przeznaczenia nieruchomości i ograniczeń w ich zagospodarowaniu.

Przykładowy fragment mapy cen transakcyjnych i podgląd nieruchomości w Google Street View

Szybki dostęp do poszczególnych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

Błyskawiczna ocena położenia nieruchomości względem obszarów ograniczonego użytkowania (np. w sąsiedztwie lotniska)

Określenie poprzedniego stanu zagospodarowania nieruchomości na podstawie archiwalnych map

Do przeglądania i analizy danych zawartych na tworzonych przeze mnie mapach niezbędne jest zainstalowanie bezpłatnego programu QGIS, w którym analizuje się sporządzone przeze mnie mapy.

Do każdego zamówienia dołączam również mobilną wersję mapy, którą można otworzyć w aplikacji Google Earth i mieć zawsze pod ręką wszystkie informacje o nieruchomościach, które były przedmiotem transakcji. Natomiast w aplikacji Avenza Maps, wykorzystując zintegrowane miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, można błyskawicznie sprawdzić przeznaczenie terenu, na którym się znajdujemy. Szczególnie przydatne jest to podczas oględzin nieruchomości, która ma zróżnicowane przeznaczenie poszczególnych jej części.

Sprawdzenie lokalizacji względem wybranej nieruchomości porównawczej w aplikacji mobilnej Google Earth

Sprawdzenie przeznaczenia terenu w danej lokalizacji w aplikacji mobilnej Avenza Maps

Zapewniam bezpieczeństwo i poufność danych przesyłanych do sporządzenia mapy. Dane te nie są nikomu udostępniane, ani wykorzystywane do innego celu. Przed przesłaniem danych proszę o spakowanie ich z użyciem hasła bezpłatnym programem 7-Zip i przesłanie pliku e-mailem, a hasła do tego pliku za pomocą innego kanału komunikacji (np. SMS, Messenger, itp.). W taki sam sposób realizuję wysyłkę gotowych map. Istnieje również możliwość przesłania do mnie jedynie danych o lokalizacji nieruchomości, niezbędnych do sporządzenia mapy. Natomiast szczegółowe informacje o transakcjach można uzupełnić samodzielnie na gotowej mapie w programie QGIS.

Ceny map wykonywanych na indywidualne zamówienie zaczynają się już od 2 zł za jedną transakcję. W przypadku zamówień realizowanych na zlecenie grup Rzeczoznawców Majątkowych współpracujących ze sobą w zakresie gromadzenia danych transakcyjnych rabaty sięgają nawet 70%, czyli 60 gr za jedną transakcję.

Zatem jeżeli analiza lokalizacji poszczególnych nieruchomości porównawczych i sprawdzanie ich przeznaczenia w miejscowych planach zagospodarowania terenu pochłania zbyt dużo Waszego cennego czasu – serdecznie zapraszam do kontaktu i nawiązania współpracy.

Szczegółowy cennik

Zamówienia indywidualne

Koszt wykonania mapy, wraz z jej wersją mobilną, zależy od liczby nieruchomości porównawczych przekazanych do wprowadzenia w ramach jednego zlecenia. Ceny jednostkowe za umieszczenie na mapie nieruchomości porównawczych wynoszą:

Pierwsze 100 nieruchomości (nr 1 ÷ 100)3,00 zł/szt.
Kolejne 400 nieruchomości (nr 101 ÷ 500)2,70 zł/szt.
Kolejne 500 nieruchomości (nr 501 ÷ 1000)2,40 zł/szt.
Każda kolejna nieruchomość powyżej 1000 sztuk2,00 zł/szt.

Przykładowo, koszt wykonania mapy zawierającej 600 nieruchomości porównawczych wynosi:

100 × 3,00 zł + 400 × 2,70 zł + 100 × 2,40 zł = 1620 zł

Aby obniżyć koszty wykonania mapy nieruchomości porównawczych możliwy jest zakup następujących pakietów:

Pakiet 100 nieruchomości270 zł (2,70 zł /szt.)
Pakiet 500 nieruchomości1200 zł (2,40 zł/szt.)
Pakiet 1000 nieruchomości2000 zł (2,00 zł/szt.)

Pakiety te nie mają ustalanego terminu na ich wykorzystanie. Można je dowolnie łączyć i wykorzystać częściowo w dowolnym czasie.

Przytoczony wyżej przykład zamówienia mapy zawierającej 600 nieruchomości porównawczych można zrealizować np. kupując pakiet 500 i pakiet 100 nieruchomości. Koszt wykonania mapy w tym przypadku wyniesie 1470 zł, czyli 150 zł mniej niż przy normalnym zamówieniu.
Jeszcze bardziej opłacalne będzie zamówienie pakietu 1000 nieruchomości i wykorzystanie z niego 600 nieruchomości. Koszt wykonania mapy w tym przypadku wyniesie 1200 zł, czyli aż 420 zł mniej niż przy normalnym zamówieniu. Pozostałe z pakietu 400 nieruchomości można będzie wykorzystać w późniejszym czasie, przy kolejnym zamówieniu.

Elementy dodatkowe do map nieruchomości porównawczych:

Przy pierwszym zamówieniu do faktury doliczany jest koszt pakietu startowego zawierającego ponad 20 różnych podkładów mapowych, a także mapy z granicami działek ewidencyjnych i uzbrojeniem terenu, a także koszt indywidualnego szkolenia on-line z instalacji i podstaw obsługi stworzonej mapy nieruchomości porównawczych. Cena pakietu startowego i indywidualnego szkolenia to 500 zł.

Do szybkiego sprawdzenia przeznaczenia nieruchomości porównawczych niezbędne jest zintegrowanie tworzonej mapy nieruchomości porównawczych z uprzednio skalibrowanymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego i studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, a także innymi rastrowymi mapami i planami. Cena ich kalibracji i integracji z mapą nieruchomości porównawczych również zależy od ich liczby w ramach jednego zamówienia i przedstawia się następująco:

Pierwsze 10 planów lub map (nr 1 do 10)30,00 zł/szt.
Kolejne 40 planów lub map (nr 11 do 50)27,00 zł/szt.
Kolejne 50 planów lub map (nr 51 do 100)24,00 zł/szt.
Każdy kolejny plan lub mapa powyżej 100 sztuk20,00 zł/szt.

Możliwy jest również zakup następujących pakietów:

Pakiet 10 MPZP, SUiKZP lub innych map rastrowych270,00 zł (27,00 zł/szt.)
Pakiet 50 MPZP, SUiKZP lub innych map rastrowych1200,00 zł (24,00 zł/szt.)
Pakiet 100 MPZP, SUiKZP lub innych map rastrowych2000,00 zł (20,00 zł/szt.)

Pakiety te nie mają ustalanego terminu na ich wykorzystanie. Można je dowolnie łączyć i wykorzystać częściowo w dowolnym czasie.

Zamówienia grupowe

Zamówienia składane przez grupę współpracujących ze sobą Rzeczoznawców Majątkowych pozwalają na znaczną redukcję jednostkowego kosztu wykonania mapy nawet o 70%.

Do obliczania kosztu sporządzenia mapy nieruchomości porównawczych, przypadającego na każdą osobę w zamówieniu grupowym, końcową cenę obliczoną w zamówieniu indywidualnym pomniejsza się o rabat w wysokości uzależnionej od liczby osób w grupie, wynoszący:

grupa 2 osób30%
grupa 3 osób40%
grupa 4 osób50%
grupa 5 osób55%
grupa 6 osób58%
grupa 7 osób61%
grupa 8 osób64%
grupa 9 osób67%
grupa 10 i więcej osób70%

W przytoczonym wyżej przykładzie zamówienia na sporządzenie mapy zawierającej 600 nieruchomości porównawczych, w grupie 10 osobowej, koszt sporządzenia mapy ponoszony przez każdą osobę, po uwzględnieniu 70% rabatu, wynosi 0,3 × 1620 zł = 486 zł.
Powyższe rabaty mają również zastosowanie przy zamówieniu kalibracji i integracji z mapą miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i innych dokumentów rastrowych, a także przy zamawianiu pakietów nieruchomości i planów.

UWAGA! W ramach zamówienia grupowego powyższe rabaty nie dotyczą zakupu pakietu startowego wraz ze szkoleniem z instalacji i obsługi map nieruchomości porównawczych, z uwagi na konieczność indywidualnej konfiguracji mapy, dostosowanej do systemu każdego zamawiającego.