Lista aktów prawnych na egzamin pisemny (kolejność alfabetyczna)

 1. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorcy prowadzącego działalność w zakresie czynności rzeczoznawstwa majątkowego
 2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
 3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym
 4. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków
 5. Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego
 6. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 lutego 2016 r. w sprawie zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystych w systemie teleinformatycznym
 7. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego
 8. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 czerwca 2005 r. w sprawie powszechnej taksacji nieruchomości
 9. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 października 2011 r. w sprawie rodzajów kartograficznych opracowań tematycznych i specjalnych
 10. Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych
 11. Ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o Agencji Mienia Wojskowego
 12. Ustawa z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego
 13. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych
 14. Ustawa z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych
 15. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego
 16. Ustawa z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie
 17. Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych
 18. Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym
 19. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
 20. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne
 21. Ustawa z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa
 22. Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne
 23. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego
 24. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
 25. Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych
 26. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny
 27. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali
 28. Ustawa z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców
 29. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska
 30. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
 31. Ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn
 32. Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach
 33. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości
 34. Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych
 35. Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym
 36. Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece
 37. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane
 38. Ustawa z dnia 8 lipca 2005 r. o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej
 39. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze
 40. Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych
 41. Standard zawodowy rzeczoznawców majątkowych nr 1: Wycena dla zabezpieczenia wierzytelności

Bądź pierwszą osobą, która zostawi swój komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *